Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Dohodnutie termínov Štartovací koučing a Informácie o termínoch Kurzy nemčiny a informačné moduly: Tel. 01/90 500 36 – 01 alebo 04

Partneri Viedenského vzdelávacieho pasu

MA 17 – Záležitosti integrácie a diverzity

Magistrátne oddelenie MA 17 zodpovedá v rámci viedenskej mestskej správy za uskutočňovanie opatrení a projektov na podporu zrovnoprávenia a rovnosti príležitostí pre prisťahovalcov. Podporuje čo najlepšie súžitie všetkých Viedenčanov.

Okrem podpory opatrení na získanie jazykových znalostí a na podporu diverzity podporuje MA 17 projekty slúžiace na poradenstvo, podporu a plnohodnotné zapojenie migrantov do života, na posilnenie účasti migrantov na spoločenskom živote a podporu interkulturálnej senzibility a schopností. Mimoriadne dôležitou oblasťou činnosti oddelenia je pravidelná komunikácia s organizáciami a združeniami migrantov a ich vzájomné prepájanie.


Kontakt:
Adresse: 1080 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 3
Telefonnummer: 01/4000 81510
E-mail Adresse: post@ma17.wien.gv.at
Homepage: www.integration.wien.at

Viedenský vzdelávací pas – dotovaný z prostriedkov MA 17 – je Vaším sprievodcom pri práci a vzdelávaní v meste.

MA 35 - prisťahovalectvo a občianstvo

Magistrátne oddelenie 35 zodpovedá za prisťahovalectvo a všetky záležitosti rakúskeho štátneho občianstva. V prípade otázok týkajúcich sa Vášho pobytu sa môžete obrátiť na MA 35.


Kontakt:
Adresse: 1200 Wien, Dresdner Straße 91, Block C
Telefonnummer: 01/4000 3535
E-mail Adresse: service@ma35.wien.gv.at
Homepage: www.wien.gv.at/verwaltung/einwanderung/

 

 

waff – Viedenský podporný fond zamestnancov

waff je zariadenie Mesta Viedne, slúžiace na aktívnu politiku trhu práce. Poskytuje pracujúcim Viedenčanom informácie a rady týkajúce sa povolania a podporuje ich ďalšie profesijné vzdelávanie. Jednou z ponúk waff je úvodná informácia o povolaní. Prebieha formou informačného podujatia v rodnom jazyku, na ktorom sa dozviete všetko o Vašich právach, povinnostiach a príležitostiach na trhu práce.

Tieto obsiahle základné informácie poslúžia najmä novo prisťahovaným osobám, ktoré majú voľný prístup na trh práce alebo ho pravdepodobne do roka získajú. Informácie o povolaní sa poskytujú v albánskom, arabskom, bosenskom/chorvátskom/srbskom, bulharskom, čínskom, nemeckom, anglickom, perzskom, hindskom a pandžábskom, poľskom, španielskom, rumunskom, ruskom, tureckom, českom/slovenskom a maďarskom jazyku.

Informujte sa počas Štartovacieho koučingu MA 17 na najbližšie termíny vo Vašom jazyku a zúčastnite sa informačného podujatia o povolaní, ktoré organizuje waff!


Kontakt:
Adresse: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (vpravo)
Telefonnummer: 01/217 48 555
E-mail Adresse: bbe@waff.at
Homepage: www.waff.at

waff je Vám k dispozícii aj po Vašej účasti na úvodnom informačnom podujatí o povolaní. Môžete sa tu poradiť v pracovných záležitostiach a získať informácie o možnostiach dotácie na profesijný výcvik alebo ďalšie vzdelávanie.

Poradenské centrum pre migrantov

Perspektive – Pracovisko pre uznávanie a ďalšie vzdelávanie
Pracovisko pre uznávanie a ďalšie vzdelávanie Poradenské centrum pre migrantov

Tu získate informácie o pravidlách na rakúskom trhu práce, o pracovných možnostiach a náplniach kvalifikačných profilov, odlišujúcich sa od krajiny pôvodu, o možnostiach vzdelávania a ďalšieho vzdelávania a získavania príslušnej dotácie, o uznávaní/nostrifikácii už získaných kvalifikácií.

Bude Vám poskytnuté pracovné poradenstvo, poradenstvo vo veci vzdelávania a ďalšieho vzdelávania a pomoc pri výcviku, ďalšom vzdelávaní a nostrifikačnom procese.

Poradenstvo sa poskytuje v nemeckom, bosenskom/chorvátskom/srbskom, arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, perzskom, poľskom, portugalskom, ruskom a španielskom jazyku.


Kontakt:
Adresse: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (vľavo od výťahu)
Telefonnummer: 01/58 58 019
E-mail Adresse: kompetenzzentrum@migrant.at
Homepage: www.migrant.at

AMS – Služby trhu práce

Služby trhu práce (Arbeitsmarktservice) – v skratke AMS – sú popredným podnikom služieb na rakúskom pracovnom trhu. Medzi tieto služby patrí sprostredkovanie pracovných síl na voľné miesta a podpora uchádzačov o prácu a podnikov pomocou poradenstva, informácií, kvalifikačných opatrení a finančnej podpory.

Hneď ako získate právo vstúpiť na trh práce a máte záujem sa zamestnať, môžete sa prihlásiť ako uchádzač o prácu na pracovisku AMS, príslušnom pre okres Vášho bydliska.

Pondelok až štvrtok 7:30 až 16:00 hod.
Piatok 7:30 až 15:30 hod.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/878 71
E-mail Adresse: ams.servicelinewien@ams.at
Homepage: www.ams.at/wien

AK Wien

Viedenská Komora robotníkov a zamestnancov (AK Wien) má vo Viedni približne 800 000 členov – sú nimi všetci robotníci a zamestnanci ako aj osoby pracujúce vo Viedni na zmluvy o poskytovaní služieb. Komora zastupuje profesijné, ekonomické, sociálne a kultúrne záujmy svojich členov. Členovia majú nárok na bezplatné poradenstvo a zastupovanie v pracovnoprávnych a sociálnoprávnych problémoch ako aj vo všetkých ostatných záležitostiach. Okrem toho ponúka AK Wien finančnú podporu pri ďalšom profesijnom vzdelávaní formou Vzdelávacieho poukazu. AK Wien má okrem centrály v ulici Prinz Eugen Str. 20-22 v 4. okrese aj poradenské pracoviská v Ottakringu, Floridsdorfe a Liesingu.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/50165 - 0
Homepage: www.wien.arbeiterkammer.at

WKO Wien – Hospodárska komora Viedeň

Hospodárska komora Viedeň je zákonným zastúpením vyše 110 000 viedenských podnikateľov a podnikov a ponúka svojim členom rozsiahle služby vo všetkých dôležitých oblastiach: od poradenstva pri zakladaní podniku a právneho poradenstva cez otázky sociálneho zabezpečenia až po podporu pri nadväzovaní spolupráce a budovaní sietí. Okrem toho využije každoročne viac ako 70 000 samostatne zárobkovo činných osôb, zamestnancov a učňov celý rad výcvikových a vzdelávacích zariadení komory, na základe čoho je WK Wien jedným z najväčších školiteľov Rakúska. WK Wien preto nie je iba kompetentným kontaktným pracoviskom pre podnikateľov a záujemcov o založenie živnosti, ale aj pre všetkých, ktorí chcú využiť jednu z najbohatších ponúk výcviku a ďalšieho vzdelávania v Rakúsku. Navštívte našu internetovú stránku a získajte informácie o našich službách.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/514 50 1050
Homepage: www.gruenderservice.net
Homepage: www.biwi.at
Homepage: www.wifi.at

Wirtschaftsagentur Wien – Hospodárska agentúra Viedeň

Hospodárska agentúra Viedeň už 30 rokov aktívne podporuje rozvoj hospodárskej lokality Viedeň. Ako prvé styčné pracovisko pre národné a medzinárodné podniky ponúka Hospodárska agentúra Viedeň finančné podpory, nehnuteľnosti, individuálne poradenstvo pre klienta a osídľovacie aktivity. Pre podnikateľov a podnikateľky s migračným pozadím existuje v Hospodárskej agentúre osobitné zariadenie, Migrant Enterprises, ktoré ponúka viacjazyčné informácie a poradenstvo. Všetky servisné služby Hospodárskej komory Viedeň sú zdarma.


Interface Wien

Interface Wien je verejne prospešná organizácia mesta Viedeň, ktorá sa zaoberá podporou spoločenskej integrácie migrantov a to detí, mladistvých aj dospelých. Prostredníctvom ponuky vzdelávacích, informačných a poradenských služieb smerujúcich k zlepšeniu základných kompetencií ako aj k posilneniu schopnosti a pripravenosti rovnocenne sa zapojiť, prispieva Interface ku spokojnému spolužitiu všetkých občanov Viedne.

Ponuka Interface obsahuje: Jugendbildungswerkstatt – vzdelávacie kurzy pre mladistvých, služby pre deti a rodičov, poradenstvo pre azylantov, jazykové kurzy a pomoc pri integrácii na pracovnom trhu.

Ďaľšie informácie ohľadom kurzov a poradenstva nájdete na: www.interface-wien.at


Kontakt:
Adresse: 1040 Wien, Paulanergasse 3/1
Telefonnummer: +43 1 524 50 15 0
E-mail Adresse: info@interface-wien.at
Homepage: www.interface-wien.at

Die Wiener Volkshochschulen

Die Wiener Volkshochschulen (VHS) je najväčším poskytovateľom vzdelávacích služieb pre dospelých v Rakúsku a jej pobočky sú dostupné v celej Viedni. Jej úlohou je zaistiť všetkým ľahký prístup ku vzdelaniu. Z toho dôvodu sú jej kurzy určené pre všetkých bez ohľadu na doterajšie vzdelanie, sociálny status alebo pôvod.

Ročne je v ponuke viac ako 20000 kurzov, workshopov a školení z rôznych oblastí: jazyky, ukončenie školskej dochádzky a základného vzdelania, ekonomika a personalistika, výpočtová technika a multimédiá, technika, príroda a životné prostredie, umenie a kultúra, politika a spoločenské vedy, zdravie a pohyb, deti a rodičia.

Informácie ohľadom našich kurzov nájdete na našej internetovej stránke: www.vhs.at


Kontakt:
Adresse: Die Wiener Volkshochschulen GmbH - 1090 Wien, Lustkandlgasse 50
Telefonnummer: +43 01-893 00 83
E-mail Adresse: info@vhs.at
Homepage: www.vhs.at