Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.


Записване на час за «стартова» консултация и информация за програмата на курсовете по немски и информационните модули: Teл.: 01/90 500 36 – 01 или 04

Информационни модули

Информационните модули са мероприятия, на които експерти изнасят доклади на предпо-читан от Вас език по теми, които ще Ви позволятда се ориентирате по-бързо и лесно във Виена. Имате възможност също така да задавате въпроси.

В края на посетените мероприятия получавате печат на един от ваучърите за езиков курс и във Вашия образователен паспорт. Този печат прави ваучъра валиден и той може да се използва при някой от сертифицираните организации за курсове.

Носете със себе си образователния паспорт при всяко мероприятие! Не забравяйте в края на всеки модул да поискате да удостоверят участието Ви в образователния паспорт!

Ако искате да разберете, кога са най-близките мероприятия позвънете на тел. 01/90 500 36. Програмата по дати ще намерите и в интернет: www.startwien.at

Теми на информационните модули


 

СтартВиена – професия

Въвеждаща професионална информация от Виенския фонд за подпомагане на работещите waff

Ако искате да работите в Австрия Ви препоръчваме да се обърнете към Виенския фонд waff за начална професионална информация. Там ще получите на родния си език първи съвети за излизане на пазара на труда и ценна информация. Служители на фонда установяват заедно с Вас квалификацията Ви, досегашния Ви трудов стаж и професионални желания и Ви изпращат лист с Вашите данни на немски език, който трябва обезателно да носите при първия Ви разго-вор в Агенцията по заетостта. Той ще улесни много Вас и Вашия консултант при тази първа среща.

СтартВиена – Признаване на квалификации

Индивидуален разговор в Центъра за консултация по въпроси на признаване и повишаване на квалификацията

Във Вашата родина Вие сте упражнявали някаква професия, завършили сте професионално образование, училище или университет и бихте искали да се информирате за възможностите за признаване на полученото образование в чужбина. В Центъра за консултация по въпроси на признаване и повишаване на квалификацията ще получите в личен разговор отговори на всички въпроси. Тъй като консултацията е индивидуална, Ви молим да уговорите час директно с центъра (Koмпетентен център) на тeл. 01 / 58 58 019.
Консултация се дава само след определяне на дата и час по телефона!

СтартВиена – общуване

Този модул Ви дава възможност да се запознаете със сънародници, дошли някога също като имигранти във Виена и живеещи вече дълго в града. В непринудена атмосфера можете да споделите на родния си език първия си опит и чувства във Виена, впечатле-нията си от града и неговите жители и да получите ценна информаци и добри съвети, които ще Ви помогнат да се справите с ежедневието във Виена.
Целта на този модул е да спомогне за по-малко стрес в началото на «новия» Ви живот в този град.

СтартВиена – здраве

Тук можете да получите отговор на родния Ви език на важни въпроси, свързани със системата на здравеопазването: При какви условия имам застраховка? Какво представлява E-кaртата? Има ли във Виена лекари, говорещи български език? Какво следва да направя при бременност? Какво представлява здравният паспорт «майка – дете»? Кои имунизации са важни? Към кого да се обърна, ако се разболея в почивните дни или през нощта? Как трябва да постъпя, ако детето ми се нарани? Какви телефонни номера за спешни случаи би трябвало да знам? Кога се вика бърза помощ? В какви случаи се посещава амбулаторията на някоя болница? Какви меди-цински услуги се заплащат и при наличие на здравна застраховка? Какви изгодни медицински услуги в областта на здравеопазването се предлагат в града?

СтартВиена – образование

Този модул Ви дава важни информации за пътя на образование на Вашите деца: Къде мога да настаня при добри условия моето дете до третата година, ако работя? От каква възраст то може да посещава детска градина? Какви детски градини има във Виена? Къде мога да го запиша? Колко се плаща за детските заведения? Какво представлява предучи-лищната подготовка? На каква възраст започва задължителното обучение в Австрия и колко години продължава? Как става записването за училище? Детето ми е ученик и идва във Виена по време на учебната година – какво трябва да направя? Какви възможности за стимулиране на моето дете има при изучаването на немски език? Какво е необходимо да знам най-общо за системата на училищното образование във Виена? Какви видове учили-ща има? Какви са възможностите за финансова помощ за деца, посещаващи детска градина и училище? Къде мога да получа по-подробна информация по определени въпроси? Какво се предлага на родителите на деца в училищна възраст?

СтартВиена – жилища

В рамките на този модул получавате информация на родния Ви език по всички въпроси, свързани с жилищата. Какво трябва да имам предвид при търсене на жилище? Къде мога да търся жилища? Какви видове жилища има (под наем, ЖСК, собственост)? Какво се разбира под «категории» жилища? Какви видове договори за наем има? Какво представлява наемът, какво се разбира под «режийни разходи»? Какви задачи има фирмата-домоуправител? В какви случаи трябва да се обърна към домоуправителя? Какво означава «депозит», «компенсация за направени инвестиции», «брокерска комисионна»? Кога може да се прекрати договор за наем? Какво съдържа Правилникът за вътрешния ред? Как се сортират отпадъците? Къде ще получа отговор на въпроси във връзка със Закона за наемните отношения?

СтартВиена – работа

Какво представлява Камарата на работниците и служителите и каква е нейната дейност? Камарата има над 3 млн. членове в Австрия, в т. ч. 800.000 във Виена. Тук може да се получи безплатна консултация по всички важни въпроси (трудово право, социално осигуряване и много други). Предлага се финансова помощ, като например ваучър за обучение (100 евро на година). В този модул ще получите информация за трудовото законодателство (какво да предприема при прекратяване на трудовия договор? Какво означава «уволнение»? Колко отпуска ми се полага?), за паричното обезщетение при безработица и социалните помощи (Кой има право? Колко време се получава? Трябва ли да се посещава курс за повишаване на квалификацията?) и за социалното осигуряване (Какво е застраховка «злополука»? Кога се получава пенсия? Какъв е размерът на пенсията? Какво представлява пенсионната добавка до размера на законоустановения минимален доход?). Това са все много важни аспекти на трудовата заетост в Австрия. Всеки, който работи или желае да работи в страната се нуждае от тази информация. Може да задавате и въпроси. При много сложни проблеми се определя час за индивидуален разговор в Камарата.

 

 

СтартВиена – учредяване на фирма

Информация за учредяване на фирма при Икономическа агенция Виена

Ако искате да основете фирма във Виена, обърнете се за информация и съдействие към Икономическа агенция Виена. Нейното звено за контакт «Мигрант Ентерпрайзес» (Migrant Enterprises) предлага консултация на родния Ви език и ценна информация за изграждане на фирми и финансови въпроси, оказва съдействие в контактите с ведомства и институции и Ви ориентира при наемане на офис при изгодни условия. След първия индивидуален консултационен разговор Ви се дава възможност за участие в уъркшопове по важни теми за фирмата, като например счетоводство, данъци или маркетинг, провеждани на няколко езика. Молим Ви да уговорите час за първото индивидуално консултиране директно с «Мигрант Ентерпрайзес» на тeл. 01/25200713 или по E-Mail migrant.enterprises@wirtschaftsagentur.at. Консултация се дава само след определяне на дата и час!